Čo je financovanie súdnych sporov? office@advofin.at Youtube Facebook WhatsApp: +43 664 9155308
Aktuálne projekty
Projekty Ertrag + Sicherheit Shedlin

Ertrag + Sicherheit (Výnosy + Zabezpečenie) – Skupiny výrobkov Shedlin Fonds (fondov Shedlin)

Pre poškodených v prípade „Ertrag & Sicherheit“, ktorí investovali do fondov poskytovateľa „Shedlin“, ponúka spoločnosť AdvoFin možnosť, dať sa profesionálne zastupovať v prípade vymáhania spôsobených škôd.

Všeobecné informácie k prípadu

V prípade spoločnosti Ertrag & Sicherheit GmbH išlo o spoločnosť zapísanú od roku 1999 so sídlom v meste Graz, ktorej činnosť spočívala v investičnom poradenstve.
Rozhodnutím krajského súdu pre civilnoprávne spory Graz zo dňa 31.08.2016 (GZ: 26 S 110/16w) bol na majetok tejto spoločnosti vyhlásený konkurz.
Hospodársko-ekonomické problémy spoločnosti pozostávali v podstatnej miery z toho, že od 2009 ponúkali „obzvlášť atraktívne“ alternatívne formy investovania.
Poradenstvo pre zákazníkov sa uskutočňovali prostredníctvom investičných poradcov spoločnosti Ertrag & Sicherheit GmbH, ktorí – podstatný bod pre vymožiteľnosť nárokov – disponovali rovnako poistením zodpovednosti za škodu.

Ak by ste mali upísané produkty

SHEDLIN Middle East Heath Care 1 GmbH & Co KG
SHEDLIN Middle East Health Care 2 GmbH & CO KG
SHEDLIN Latin American Property 1 GmbH & CO KG

môžete sa nezáväzne prihlásiť. Emailom Vás budeme informovať o ďalších krokoch

Konkurzná podstata spoločnosti Ertrag & Sicherheit GmbH však určite nestačí na – ani len čiastočné – uspokojenie všetkých investorov. Preto musia byť uplatnené nároky voči poisťovni, kde mal bankrotár (Ertrag & Sicherheit GmbH) uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu – samotní investiční poradcovia nebudú žalovaní v žiadnom prípade!

Ste potenciálny poškodený, máte záujem zúčastniť sa na hromadnej žalobe, avšak nechcete sami niesť žiadne procesné riziká?

Nezáväzne sa prihláste do našej hromadnej žaloby!
Celkové riziko nákladov a financovania bude znášať spoločnosť Advofin Prozessfinanzierung AG, ako protiplnenie dostane spoločnosť Advofin v prípade akéhokoľvek výnosu z procesu podiel vo výške 36 %.

Prihlásenie ako záujemca o našu hromadnú žalobu Ertrag + Sicherheit Shedlin (Výnosy + Zabezpečenie Shedlin
Prihláste sa teraz k hromadnej žalobe

Registrácia ako zainteresovanej strany na financovanie súdnych sporov v danej veci Ertrag + Sicherheit Shedlin

Prihláste sa teraz